Постанова про передачу прав профбюро

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПОСТАНОВА

профспілкового комітету


 

Протокол №1 від 20 березня 2015 р.

“Про передачу окремих прав профкому профспілковим бюро факультетів, інститутів та підрозділів”

Відповідно до Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, Положення про Київську міську організацію Профспілки працівників освіти і науки України та Положення про Первинну профспілкову організацію Київського національного університету імені Тараса Шевченка і з метою розширення самостійності профбюро у вирішенні виробничих та профспілкових питань профспілковий комітет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі КНУ)

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Надати на термін повноважень профкому (з березня 2015 р. по березень 2020 р.) окремі права профспілкового комітету профспілковим бюро структурних підрозділів університету:

1.1. в питаннях представництва:

1.1.1. – представляти інтереси членів профспілки відповідного структурного підрозділу і захищати їх трудові, соціально-економічні права та інтереси згідно розділам ІІІ ст.37, 38, 39, та ІV ст.40 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;

1.1.2. – безпосередньо звертатись (усно, письмово) із запитами до адміністрації структурного підрозділу та адміністрації університету і вимагати відповіді по суті поставленого питання;

1.1.3. – представляти інтереси членів профспілки відповідного підрозділу у Вчених радах, на зборах (конференціях) трудового колективу, відповідно до Статуту університету та колективного договору;

1.2. в питаннях виробничої роботи:

1.2.1. – заслуховувати звіти керівників підрозділів про виконання заходів з охорони праці, поліпшенню умов праці, матеріально-побутового і культурного обслуговування;

1.2.2. – давати згоду на встановлення доплат (надбавок), надання премій згідно з діючим законодавством;

1.2.3. – надавати згоду або відмовляти у наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з працівником, який є членом профспілки (крім науково-педагогічних працівників та керівників підрозділів (відділів, лабораторій тощо), а також крім випадків реорганізації, ліквідації та перепрофілювання структурних підрозділів;

– надає згоду або відмовляє у наданні згоди на відрахування з вищого навчального закладу та поновлення на навчання в ньому здобувачів вищої освіти;

1.2.4. – брати участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, в роботі комісії з питань охорони праці;

1.2.5. – здійснювати громадський контроль за виконанням керівником структурного підрозділу законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням в структурному підрозділі безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагати усунення виявлених недоліків;

1.2.6. – вносити пропозиції з питань поліпшення діяльності структурного підрозділу;

1.2.7. – узгоджувати графіки щорічних відпусток співробітників даного структурного підрозділу;

1.2.8. – подавати в робочу комісію університету по підготовці колективного договору пропозицї щодо внесення змін та доповнень до колективного договору, контролювати його виконання в даному структурному підрозділі, звертатись до керівника структурного підрозділу з вимогою усунення порушень умов колективного договору;

1.2.9. – контролювати своєчасність здійснення виплати та правильності нарахування заробітної плати працівникам даного структурного підрозділу;

1.2.10. – перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров”я, гуртожитків, які обслуговують даний структурний підрозділ;

1.2.11. – розміщувати власну інформацію у приміщеннях та на території структурного підрозділу;

1.2.12. – разом із керівництвом підрозділу організовувати роботу по оформленню листків непрацездатності, їх своєчасної передачі в комісію соціального страхування з твп університету;

1.2.13. – у відокремлених підрозділах (філіях), тощо, разом із керівництвом підрозділів, створювати окремі комісії соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

1.2.14. – подавати в бюджетну комісію Вченої ради університету пропозиції щодо фінансування відповідних структурних підрозділів;

1.3. в питаннях внутріспілкової роботи:

1.3.1. – проводити в колективі роботу по розвитку трудової і громадської активності членів профспілки, залученню працівників у члени профспілки;

1.3.2. – приймати рішення щодо вступу у члени профспілки і виходу (виключення) із профспілки;

1.3.3. – вести облік працівників структурного підрозділу, які є членами профспілки, здійснювати своєчасне оформлення відповідних документів та видачу профспілкових квитків;

1.3.4. – здійснювати контроль за своєчасною сплатою членських профспілкових внесків;

1.3.5. – приймати рішення про надання матеріальної допомоги (за підписом голови профбюро), в межах ліміту 30% від членських внесків співробітників та 30% від членських внесків студентів даного структурного підрозділу.

2. Щорічно в ІV кварталі поточного року розглядати на засіданні профкому питання щодо виконання даної постанови.

3. Контроль за виконанням даної постанови покласти на голову профкому.

Голова профкому В.Ф.Цвих